Home / ทัวร์ต่างประเทศ / บริเวณ United Nations และ Place des Nations

บริเวณ United Nations และ Place des Nations

Esprit_en_Geneve_b02_m

บริเวณ United Nations และ Place des Nations ด้านหน้าขององค์การสกประชาชาติ (United Nations) หรือ UN จะมีเก้าอี้ไม้ตัวใหญ่ขาหักข้างหนึ่งตั้งอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเหยื่อที่เสียชีวิตและพิการจากการโดนกับระเบิด จริงๆ แล้วสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินั้น ในปี ค.ศ.1920 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 Geneva ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ก่อตั้งองค์การสันนิบาตนานาชาติ (League of Nations) เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขของโลก ดังนั้นในปี ค.ศ.1929-36 จึงมีการก่อสร้างตึกสันนิบาตนานาชาติขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พัฒนามาเป็นองค์การสหประชาชาติและสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ปัจจุบันอาคารเหล่านี้เปลี่ยนมาเป็นองค์การสหประชาชาติของยุโรป (สหประชาชาติสำนักงานใหญ่ของทวีปยุโรป)

About admin

Scroll To Top